Infant Hearing Screening for a Sound Future [Video recording] Kuaj menyuam mos kev hnov lus rau yav tom ntej [yog video kabxev] Category Icon
This video cassette discusses about why it is important for you to take your infant for hearing check up at early age. It gives you information about the kinds of hearing aid that is available for your child if he/she is having problems with hearing. Daim video kabxev no yuav piav txog seb vim li cas koj thiaj yuav tsim nyog coj koj tus menyuam mos mus kuaj pob ntseg, nws yuav piav txog cov khoom uas yuav pab tau rau koj tus menyuam yog tias nws tsis hnov lus zoo.

Availability

There is no availability information for this resource.

Order Information

There is no ordering information for this resource at this time.

Languages

There are no other alternative language listings for this resource.