Emergencies Muaj Xwm Ceev   Category Icon
English ResourceGreen Hmong ResourceWhite Hmong Resource
Burn Care
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Kev Tu Qhov Kub Nyhiab
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Burns
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Kub Nyhiab
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Choking Child (1 to 8 years)
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Khoom daig caj pas ntawm cov me nyuam 1 mus txog 8 xyoo
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Choking infant (up to 1 year)
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Khoom daig caj pas ntawm cov me nyuam mos (mus txog rau 1 xyoos)
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
CPR for children (1 to 8 years)
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Kev ua CPR rau menyuam (1 xyoos mus txog rau 8 xyoo)
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
CPR for infants (up to 1 year)
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
ECHO - Emergency and Community Health outreach
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
ECHO
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
First Aid and CPR
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
First Aid and CPR
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Government Role in Emergency Responses
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Government Role in Emergency Responses
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Head Injury
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Taub hau raug mob
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
How and When to Call 911
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
How and When to Call 911
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Individual and Family Emergency Preparedness Plans
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Individual and Family Emergency Preparedness Plans
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Seizures
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Mob Chua Leeg
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Severe Weather Warnings
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Severe Weather Warnings
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
The Government and You in Emergencies
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
The Government and You in Emergencies
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
What to Expect in the Emergency Room
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
What to Expect in the Emergency Room
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
When to go to the Emergency Room
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
When to go to the Emergency Room
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Winter Safety
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM
Winter Safetly
Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 6:25:46 PM