American (Western) Health Care Kho Mob Nyob Teb Chaws Meskas   Category Icon
English ResourceGreen Hmong ResourceWhite Hmong Resource
Answers to Medical Myths
Description:

Summary

Answers to Medical myths will be revealed and misconceptions about exercising “no pain no gain” will be discussed.

 • Can an apple a day keep the doctor away?
 • Does cell phone cause cancer?
 • Can herbal medicine improve mental alertness?
 • Does acupuncture relieve pain?
 • Does stress turn your hair gray?
 • Does taking Vitamin C prevent colds?
 • Does eating chicken noodle soup prevent colds?
 • Does eating carrots improve vision?
 • Should you starve a cold and feed a fever?
 • Does chewing gum take up to seven years to digest if swallowed?

Last updated: 9/10/2009 7:18:08 PM

Description:

Summary

Daim video no hais txog tibneeg txoj kev xav txog noj tshuaj thiab noj mov zaub, sov puas muaj tseeb los tsi tseeb. Daim video no yuav qhia txog puas muaj tseeb los tsi tseeb.

 • Yog txhua hnub yus noj ib lub txiv apple no puas yuav pab tau uas tsis tag mus ntsib kws kho mob li?
 • Tam xov tooj nqa ntawm tes puas ua rau mob cancer?
 • Tshuaj ntsuab puas pab tau yus lub hlwb kom khiav zoo dua?
 • Nkaug koob puas pab tau kom txhob mob ib ce?
 • Kev nyuaj siab puas ua tau yus plaub hau dawb?
 • Yog noj tshuaj Vitamin C puas tiv thaiv tau khaub thuas?
 • Yog noj qaij qaib haus puas tiv thaiv tau khaub thuas?
 • Yog noj zaub ntug daj puas pab kom qhov muag pom zoo?
 • Puas yog yuav tau yoo tshaib thaum khaub thuas thiab noj mov thau ua daus no?
 • Nqos tau xis nkoos no puas yog yuav siv xya xyoo plab li zom tau?

 


Last updated: 9/10/2009 7:18:08 PM

Description:
Last updated: 9/10/2009 7:18:08 PM
Basic human body and medical information for Hmong speaking people
Description:

This book compiles many valuable health related information and terms for the Hmong. The book also addresses many concerns that Hmong patients and doctors have. The book was written in Green Hmong and English.

Subjects

 • Body, Human
 • English language --Dictionaries --Hmong
 • Hmong language --Conversation and phrase books --English.
 • Hmong language --Conversation and phrase books (for medical personnel)
 • Medicine, Popular

Last updated: 2/27/2010 9:33:59 PM
Tuabneeg lubcev hab kev mobnkeeg rua cov haslug hmoob
Description:

Phau ntawv no yuav piav txog tej yam tseem ceeb ntawm kev kabmob nkeeg. Nws yuav muab kws kho mob cov lus hais txog kabmob nkeeg coj los txhais ua lus Hmoob kom Hmoob thiaj li tau taub. Nws kuj yuav piav txog tej kev ntxhov siab ua los ntawm cov neeg Hmoob uas mob thiab ntawm cov kws kho mob. Phau ntawv no nws sau ua lus Hmoob thiab lus Meskas.


Last updated: 2/27/2010 9:33:59 PM

Description:
Last updated: 2/27/2010 9:33:59 PM
English-Hmong anatomy & medical phrase book
Description:

Summary

This book is intended to assist in the understanding of health problems for both Hmong interpreters and patients.  It includes anatomical drawings with English labels and Hmong translations.  It also includes typical health conversations in a two-column English-Hmong format. A revised and expanded edition is planned for 2009.

Subjects

 • Hmong language --Conversation and phrase books
 • Hmong Americans --Medical care --Handbooks, manuals, etc.
 • Hmong (Asian people) --Medical care --Handbooks, manuals, etc.
 • Medicine --Terminology

Notes

Includes bibliographical references (p. 114). Text in English and Hmong.


Last updated: 9/10/2009 6:04:20 AM
Aaskiv-Hmoob tib neeg lub cev & tshuaj kho
Description:

Summary

Lub hom phiaj ntawm phau ntawv no yog los pab rau cov txhais lus Hmoob thiab cov neeg ua mus ntsib kws tshuaj kom tau taub txog kev mob nkeeg.  Nyob hauv phau ntawv no muaj duab qhia txog tib neeg lub cev, cov npe muaj hais ua lus Hmoob thiab lus Meskas.  Nws kuj muaj cov lus sib tham txog Hmoob kev mob nkeeg thiab.  Phau no yog thawj phau peb lub koos haum tshwm tau, xyoo 2009 tuaj no peb npaj muab kho ntxiv kom zoo tshaj qub thiab.

Subjects

 • Lus Hmoob -- kev sib tham thiab tej lo lus nyob rau hauv phau ntawv
 • Hmoob Meskas -- Kev pab rau thaum raug mob -- phau ntawv qhia (handbooks manuals, etc.

Last updated: 9/10/2009 6:04:20 AM

Description:
Last updated: 9/10/2009 6:04:20 AM
Health Guide for Refugees in Minnesota
Description:
Last updated: 2/27/2010 8:28:23 PM
Phau Quia Txog Kev Kho Mob
Description:
Last updated: 2/27/2010 8:28:23 PM

Description:
Last updated: 2/27/2010 8:28:23 PM
Western (American) Medical Traditions
Description:
Last updated: 2/27/2010 8:31:24 PM
Kev kho mob tebchaws Asmesliskas/los yog tebchaws no
Description:
Last updated: 2/27/2010 8:31:24 PM

Description:
Last updated: 2/27/2010 8:31:24 PM