How to check yourself for signs of breast cancer Txoj Kev Txawj Xuas Qog Ntawm Yus Tus Kheej Lub Mis Category Icon

This brochure will show you how to check to see if you have breast cancer, why you need to check yourself monthly for signs of cancer, what to do when you know that you might have breast cancer, and many other things about breast cancer.

Subjects

  • Breast Cancer

Notes

Available in both Hmong and English

Daim ntawv no nws yuav qhia txog kev xuas mis licas thiaj li paub tias seb yus puas muaj mob mis cancer, yog vim li cas koj thiaj li yuav tsum tau xuas mis txhua hli, yuav ua li cas thaum koj xuas tau qog hauv koj lub mis lawm, thiab ntau yam hais txog mis cancer.

1 Brochure

Ib daim ntawv nyeem (brochure)

If you would like a copy of this brochure, please contact: American Cancer Society: 1(800) ACS-2345

Order Information

There is no ordering information for this resource at this time.

Languages

There are no other alternative language listings for this resource.