Folic Acid for Healthy Babies Folic Acid Yog Kev Pab Menyuam Mos Kom Loj Hlob Zoo Category Icon

Summary

Folic Acid for Healthy Babies is a Hmong language video developed by a Hmong Registered Dietitian. It will help Hmong women of childbearing age understand the benefits of consuming folic acid before and during pregnancy. The video provides information on how to obtain adequate daily amounts of this important nutrient. In addition, Hmong adults will also learn that folic acid can help in the prevention of certain chronic diseases.

Notes

Produced in Hmong language.

Subjects

  1. Folic Acid
  2. Nutrition
  3. Pregnancy

Summary

Folic Acid Yog Kev Pab Menyuam Mos Kom Loj Hlob Zoo yog is daim video kabxev ua tshwm tawm los ntawm ib tug Hmoob uas paub txog kev noj kev haus. Daim video kabxev uas hais ua lus Hmoob no yuav pab tau rau cov poj niam hais txog kev tau taub ntawm folic acid ua ntej thiab tom qab lawv lub cev xeeb tub. Daim video kabxev no yuav piav txog kev nrhiav khoom noj haus kom zoo rau yus lub cev. Tsis tas li ntawv, cov niam txiv Hmoob yuav tau kawm txog lwm yam kev pab cuam los ntawm folic acid.

Notes

 

Subjects

  1. Folic Acid Zaub Mob thiab Kev Noj Haus

1 videocassette

daim video kabxev

Check with your local library, clinic, health department or WIC

Order

La Crosse County Health Department Nutrition/WIC Services
300 4th Street North - Second Floor
La Crosse, WI 54601

Order Information

There is no ordering information for this resource at this time.

Languages

There are no other alternative language listings for this resource.