Be Healthy, Be Safe, Be Ready Kev Cob Qha Paab Cuam Txug Xwm Txheej Hab Zej Zog Category Icon

This video provides specialist who educates on a variety of health-related issues and the ways of prevention.  There are many Hmong families that travel to Laos and Thailand annually and a medical doctor explains about SARS, pandemic flu, vaccinations, West Nile, Lacrosse encephalitis, and Lyme Disease.  The video also discusses the importance of hand-washing, covering the mouth when coughing or when farming ginseng, putting prescription medicine and household chemicals in a safe place away from children.  In addition, everyone should have a home escape route and a survival kit in case of environmental conditions.  Mental health symptoms are also discussed.

Subjects

 • ECHO
 • Flu
 • Household Poisons & Hazardous Chemicals
 • Winter Safety
 • Fire & Carbon Monoxide Safety
 • Mass Dispensing of Medicine
 • Family Emergency Preparedness Plans
 • Severe Weather Warnings
 • West Nile & Lyme Disease
 • Preventing Food-borne illnesses
 • Child & Teen Checkups & School Health
 • Mental Health Care During Crisis

Notes

In Hmong, Subtitled in English

Daim yeeb yaj kiab no qhia kom yus paub tiv thaiv yus tus kheej thaum muaj teeb meem tshwm sim txog kev noj qab nyob zoo.  Muaj ntau yim neeg Hmoob tau mus ywj nroog rau sab Nplog teb thiab Thaib Teb txhua xyoo yog li kws tshuaj tau qhia hais txog kab mob “SARS” fuam thiab khaub thuas “flu” los sis kab mob npaws, yoov cauj nte tej zaum muaj peev xwm coj tau cov kab mob West Nile, Lacrosse encephalitis, thiab Lyme Disease kis rau tibneeg. Daim yeeb yaj duab qhia qhov tseem ceeb ntawm ntxuav tes, npog qhov cauj thaum hnoos lossis thaum ua teb ginseng, muab tej tshuaj uas kws tshuaj muab rau koj noj thiab cov tshuaj tu tsev tso chaw zoo deb ntawm menyuas.  Dhau li ntawd, teem ib qhov chaw rau tsev neeg thaum muaj teeb meem khiav mus sib ntsib thiab tej khoom cawm rau thaum muaj teeb meem tsi zoo.  Kev puas siab ntsws los kuj tham txog thiab.

Subjects

 • ECHO
 • Khaub thuas "flu"/Kaab npaws
 • Tshuaj nyaum hauv tsev
 • Kev tiv thaiv ntuj no
 • Kev tiv thaiv suav tawg
 • Kev noj tshauj
 • Kev npaj rau hauv tsev tej khoom tseem ceeb thaum muaj tej xwm txheej tsi zoo
 • Kev npaj thaum muaj nas hlu cua
 • Kev npaj tiv thaiv ncauj nte thiab zaum
 • Kev ceev faj noj mov kuam xob muaj mob
 • Menyuas mus kuaj mob quas ntshis
 • Kev kaj siab

1 DVD

Ib dlaim DVD

ECHO- Emergency and Community Health Outreach
125 Charles Avenue
St.Paul, MN 55103
(651) 224-3344
www.echominnesota.org

Other languages available

Order Information

There is no ordering information for this resource at this time.

Languages

There are no other alternative language listings for this resource.