Answers to Medical Myths Category Icon

Summary

Answers to Medical myths will be revealed and misconceptions about exercising “no pain no gain” will be discussed.

 • Can an apple a day keep the doctor away?
 • Does cell phone cause cancer?
 • Can herbal medicine improve mental alertness?
 • Does acupuncture relieve pain?
 • Does stress turn your hair gray?
 • Does taking Vitamin C prevent colds?
 • Does eating chicken noodle soup prevent colds?
 • Does eating carrots improve vision?
 • Should you starve a cold and feed a fever?
 • Does chewing gum take up to seven years to digest if swallowed?

Summary

Daim video no hais txog tibneeg txoj kev xav txog noj tshuaj thiab noj mov zaub, sov puas muaj tseeb los tsi tseeb. Daim video no yuav qhia txog puas muaj tseeb los tsi tseeb.

 • Yog txhua hnub yus noj ib lub txiv apple no puas yuav pab tau uas tsis tag mus ntsib kws kho mob li?
 • Tam xov tooj nqa ntawm tes puas ua rau mob cancer?
 • Tshuaj ntsuab puas pab tau yus lub hlwb kom khiav zoo dua?
 • Nkaug koob puas pab tau kom txhob mob ib ce?
 • Kev nyuaj siab puas ua tau yus plaub hau dawb?
 • Yog noj tshuaj Vitamin C puas tiv thaiv tau khaub thuas?
 • Yog noj qaij qaib haus puas tiv thaiv tau khaub thuas?
 • Yog noj zaub ntug daj puas pab kom qhov muag pom zoo?
 • Puas yog yuav tau yoo tshaib thaum khaub thuas thiab noj mov thau ua daus no?
 • Nqos tau xis nkoos no puas yog yuav siv xya xyoo plab li zom tau?

 

Description

1 Videocassette

Description

Ib dlaim videocassette

Availability

Marx Creative
3100 W. Vera Ave
Milwaukee, WI 53209
Phone: (414) 351-5060
Fax: (414) 351-4652
www.marxcom.com

Order Information

There is no ordering information for this resource at this time.

Languages

There are no other alternative language listings for this resource.