Caring for Your Heart and Blood Pressure Txuag Koj Lub Plawv, Tswj Kom Txhob Muaj Ntshav Siab Category Icon

This cassette has personal stories about why we should go to see doctor and stories of how stroke and heart attack affect family members and relatives.  In addition, this cassette also talks about the symptoms of heart attack, high blood pressures, and stroke.

Subjects

  • High Blood Pressure
  • Stroke
  • Heart Attack

Notes

Information was developed by HealthEast with funding from UCare Minnesota and supported by the Hmong Health Care Coalition.

Daim kabxev mloog no yog ib daim uas hais txog vim li cas peb thiaj yuav tsum mus saib kws khomob, thiab nws yuav qhia txog mob plawv nres, ntshav siab, thiab stroke, seb nws yuav ua li cas rau koj thiab koj tsev neeg.  Tsis tas li ntawv xwb, daim kabxev no yuav qhia txog seb cov mob no yog mob li cas.

Audio Cassette

Yog Ib Daim Kabxev Mloog

Available at NAHEC, Bridge Community Health Clinic Wausau, and HealthEast.

Order Information

There is no ordering information for this resource at this time.

Languages

There are no other alternative language listings for this resource.